Conference Programme and Abstracts (2021)

PROGRAMME

of the conference held on 22 April 2021

9.50-10.00 || Log in link

10.00-10.05 || Conference Opening and Welcome Speech

10.05-12.05 || Plenary Session (video)

12.05-13.00 || Lunch Break

13.00-15.30 || Panel Discussions

Download the Programme


PLENARY SESSION

Chairpersons: Viktorija Kavaliauskaitė, student of KUAS; Asta Pukienė, lecturer of KUAS
10:05-10:35Emotional Intelligence – a Missing Link to Success
Dr Elena Trepulė, associate professor of VDU Education Academy, Lithuania
10:35-11:05Entrepreneurship and Creativity: Vinted Success Story
Milda Mitkutė, Vinted founder, Lithuania
11:05-11:35Specialisation is for insects
Jurga Graf, photographer, designer, philosopher, Germany
11:35-12:05Being 'International Student' since 2007, started in Kauno Kolegija
Arman Orman, philosopher & wanderer, Czech Republic

PANEL DISCUSSIONS

Moderators: Erikas Varekojis, student of KUAS; Asta Pukienė, lecturer of KUAS
13:00-13:15EKOLOGINĖ EDUKACIJA: RETORINĖ TOPIKA STRAIPSNIŲ ANTRAŠTĖSE
Augustė Šimkutė, dr. Eglė Gabrėnaitė (vadovė)
Vilniaus universitetas Kauno fakultetas
13:15-13:30USE OF SLANG IN THE POSTS OF SOCIAL MEDIA
Aušra Augustytė, Asta Pukienė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences

13:30-13:45BUSINESS ARTICLE HEADLINES: CNN VS VERSLO ŽINIOS
Dominyka Jasiūnaitė, dr. Ligita Judickaitė - Pašvenskienė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences

13:45-14:00CASES OF HYPERBOLE IN THE TEXTS OF ADVERTISEMENTS
Viktorija Kavaliauskaitė, Asta Pukienė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences

14:00-14:15USE OF SHORTENINGS IN THE POSTS OF SOCIAL MEDIA
Sigita Totoraitytė, Asta Pukienė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences

14:15-14:30THE TRANSLATION OF METAPHORS IN PRESIDENTIAL SPEECHES
Gintarė Inokaitytė, dr. Ligita Judickaitė-Pašvenskienė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences

14:30-14:45LINGUISTIC ANALYSIS OF CONTEMPORARY PUBLIC SPEECHES
Viktorija Ašmenaitė, Asta Pukienė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences

14:45-15:00PATTERNS OF THEME AND RHEME EMPLOYED TO ACHIEVE COHERENCE IN NEWSPAPER ARTICLES
Justė Varanavičiūtė, dr. Rima Jasnauskaitė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences
Moderators: Dovydas Obcarskas, student of KUAS; Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė, lecturer of KUAS

13:00-13:15RELEVANCE AND LINGUISTIC ACCURACY OF THE INFORMATION PROVIDED ON WEBSITES
Neringa Lekandrė, Gemma Navickienė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences
13:15-13:30PHONETIC PECULIARITIES IN HEADLINES OF SOCIAL MEDIA
Justė Rupeikaitė, Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences

13:30-13:45ON TRANSLATION OF BUSINESS NAMES FROM LITHUANIAN INTO ENGLISH
Mantvydas Valukonis, dr. Rima Jasnauskaitė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences
13:45-14:00ONLINE LANGUAGE LEARNING – MYTH OR REALITY?
Kamilė Čižiūtė, Karolina Drebulytė, Aistė Žukauskaitė, Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences
14:00-14:15RELEVANCE OF THE GERMAN LANGUAGE IN THE INTERNATIONAL TOURISM INDUSTRY TODAY
Andrea Meintjes, Anke Bertrem, Renata Sedliorienė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences

Abstract of the Presentation
14:15-14:30WAYS OF CREATING DIPLOMATIC LANGUAGE IN THE TEXTS OF BBC TALKS
Gabrielė Jasinskaitė, dr. Rima Jasnauskaitė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences

14:30-14:45LINGUISTIC PECULIARITIES OF EMPHATIC SENTENCES IN THE PRESENTATIONS AT TED TALKS
Gabrielė Zinytė, Gražina Jedemskienė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences

14:45-15:00WAYS OF CREATING THE EFFECT OF DISTANCING IN THE TEXTS OF NEWS REPORTS
Liveta Žvironaitė, dr. Rima Jasnauskaitė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences
Moderators: Rasa Bartkevičienė, student of KUAS; Edita Dulkinienė and Raimonda Sadauskienė, lecturers of KUAS
13:00-13:15PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SOCIALINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS(-IS) TYRINĖJIMAIS,EKSPERIMENTAIS, ATRADIMAIS
Aida Kubilienė, dr. Algimantas Bagdonas (vadovas)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra
13:15-13:30IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ EMOCINIO INTELEKTO UGDYMOSI DIZAINAS, PAREMTAS S. KNEIPO METODIKA
Rasa Andrejeva, dr. Auksė Petruškevičiūtė (vadovė)
Vytauto Didžiojo Universitetas Švietimo akademija
13:30-13:45PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ EMOCIJŲ RAIŠKOS SKATINIMO GALIMYBĖS
Gabija Lukoševičiūtė, Edita Ivinkina (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra
13:45-14:00ANKSTYVOJO AMŽIAUS VAIKŲ POJŪČIŲ LAVINIMO GALIMYBĖS MENINĖJE VEIKLOJE
Irma Jakimonytė, Jolanta Stūronaitė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra

14:00-14:15IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ EMOCINIO INTELEKTO UGDYMO (-SI) GALIMYBĖS
Lina Mickevičienė, dr. Algimantas Bagdonas (vadovas)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra
14:15-14:304 – 5 METŲ VAIKŲ AGRESIJOS RAIŠKA IR JOS KOREGAVIMO GALIMYBĖS
Regina Skačkauskienė, dr. Algimantas Bagdonas (vadovas)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra
14:30-14:45AGRESYVUS VAIKŲ ELGESYS IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE
Rita Švalbonaitė, dr. Algimantas Bagdonas (vadovas)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra
14:45-15:00VAIKŲ BAIMĖS IR PSICHOTERAPINĖS PASAKOS REIKŠMĖ JŲ MAŽINIMUI
Vaida Nainė, Edita Ivinkina (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra
15:00-15:15IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, PATIRIANČIŲ TĖVŲ SKYRYBAS, EMOCIJŲ RAIŠKA
Žana Urbanskienė, Edita Dulkinienė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra
15:15-15:30OCCUPATIONAL THERAPIST’S WORK WITH HYPERACTIVE CHILDREN
Inga Binisevičienė, Violeta Kamantauskienė (Supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences

Moderators: Rūta Balčiūnaitė and Skirma Grikietytė, students of KUAS; Asta Jakimavičienė and dr Algimantas Bagdonas, lecturers of KUAS
13:00-13:15VEIKSNIAI, LEMIANTYS SĖKMINGĄ KITAKALBIŲ VAIKŲ ADAPTACIJĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO
ĮSTAIGOJE

Ala Musteikienė, Raimonda Sadauskienė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra
13:15-13:30ANSTYVOJO AMŽIAUS VAIKŲ ADAPTACIJA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE
Kristina Vaičiūnienė, Edita Dulkinienė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra
13:30-13:45ANKSTYVOJO AMŽIAUS VAIKŲ ADAPTACIJA GRUPĖJE: TĖVŲ LŪKESČIAI IR PAREIGOS
Edita Navasaitytė, Asta Jakimavičienė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra
13:45-14:00SMULKIOSIOS MOTORIKOS LAVINIMO ĮTAKA IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KALBOS RAIDAI
Aušra Stankevičienė, Raimonda Sadauskienė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra

14:00-14:15ŠIUOLAIKINIŲ LITERATŪRINIŲ PASAKŲ REIKŠMĖ UGDANT ANKSTYVOJO AMŽIAUS VAIKŲ KALBINIUS ĮGŪDŽIUS
Bernadeta Garmutė – Gaulienė, Deimantė Karalė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra
14:15-14:303-4 METŲ AMŽIAUS VAIKŲ KALBĖJIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS TAIKANT ŽAIDIMUS
Viktorija Čeponytė, Edita Dulkinienė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra
14:30-14:45ŠEIMOS IR PEDAGOGŲ BENDRADARBIAVIMAS UGDANT 4-5 METŲ VAIKŲ SVEIKOS GYVENSENOS
ĮGŪDŽIUS

Simona Blažiūnaitė, dr. Algimantas Bagdonas (vadovas)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra

14:45-15:00PHYSICAL EXERCISES FOR CHILDREN AGED 3-7 TO DEVELOP FINE AND GROSS MOTOR SKILLS
Ugnė Baginskaitė, Violeta Kamantauskienė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences, Faculty of Medicine
Moderators: Solveiga Grinaitė and Rebeka Marušauskaitė, students of KUAS; dr Sigita Saulėnienė and dr Algirdas Saulėnas, lecturers of KUAS
13:00-13:15ANTANO MACEINOS TEORINIŲ DARBŲ ANALIZĖ UGDYMO SENOVĖJE ASPEKTU
Monika Eidukevičiūtė, dr. Sigita Saulėnienė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra
13:15-13:30UGDYMO IDĖJOS NUO ANTIKOS IKI NAUJŲJŲ LAIKŲ EPOCHOS
Viktorija Rios, dr. Sigita Saulėnienė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra
13:30-13:45ŠVIETIMAS, PEDAGOGINĖ MINTIS IR ŠVIETIMO SISTEMA LIETUVOJE 1918-1940 M.
Emilija Trepeikaitė, dr. Sigita Saulėnienė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra
13:45-14:00IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ DOROVINIŲ VERTYBIŲ UGDYMO (-SI) BŪDAI
Gitana Baležentienė, dr. Algimantas Bagdonas (vadovas)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra
14:00-14:15DĖMESINGO ĮSISĄMONINIMO METODO TAIKYMO GALIMYBĖS IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE
Gabrielė Grajauskaitė, Jolanta Stūronaitė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra
14:15-14:30STEAM TAIKYMAS LAUKO DARŽELYJE
Aurelija Vidmantienė, Nijolė Meškelienė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra
14:30-14:45PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBIŠKUMO UGDYMO (-SI) GALIMYBĖS TAIKANT STEAM
IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE „X“

Dalia Linkevičienė, Jolanta Stūronaitė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra
14:45-15:004-5 METŲ AMŽIAUS VAIKŲ PAŽINIMO UGDYMAS(-IS) MENINĖSE VEIKLOSE TAIKANT INFORMACINES KOMPIUTERINES TECHNOLOGIJAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE „X“
Renata Pakštienė, Jolanta Stūronaitė (vadovė)
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedra
15:00-15:15VEIKSNIAI, SĄLYGOJANTYS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ PASITENKINIMĄ PROFESINE VEIKLA
Armanda Ralytė, Giedrė Slušnienė (vadovė)
Klaipėdos valstybinė kolegija

Moderators: Gintarė Anužė, student of KUAS; Elijus Kniežauskas, lecturer of KUAS
13:00-13:15THE CLASH WITH DESIGN
Dilyana Peeva, Petya Hristova, Katrin Teofilova, Eliza Domuzova, Antoaneta Ilieva, Kalina Nencheva, dr. Theodor Liho (supervisor)
National Academy of Arts, Bulgaria

Abstract of the Presentation
13:15-13:30WOODEN FABRIC LAMP
Kim Hebar, Vlasta Čobal Sedmak (supervisor)
Wood Technology school Maribor, Higher Vocational College

Abstract of the Presentation
13:30-13:45THE INTERIOR OF NATURAL MATERIALS: THIS IS WHAT NATURE HAS GIVEN
Aistė Kubiliūtė, dr. Inga Valentinienė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences, Arts Academy
13:45-14:00EXPLORING THE DESIGN LAWS OF ROCOCO AND HISTORICAL DECORATING TECHNIQUES
Alenka Brlogar, Martin Klinc (supervisor)
Higher vocational college for wood and design, Wood technology school Maribor

Abstract of the Presentation
14:00-14:15THE SPECIFICITY OF EDUCATIONAL POSTER DESIGN
Andrijana Vansevičiūtė, dr. Inga Valentinienė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences, Arts Academy

14:15-14:30OBJECT AND IT’S SHADOW
Rok Bezjak, Julija Čerček, Katja Kavčič, Hana Kuntič, Viktorija Küplen, Brano Martinovič, Vlasta Čobal Sedmak (supervisor)
Wood Technology school Maribor, Higher Vocational College
Abstract of the Presentation
14:30-14:45DESIGN AND APPLICATION OF ART BASED ON PROJECTION MAPPING
Santa Katkevica, Aina Strode (supervisor)
Rezekne Academy of Technologies, Latvia

Abstract of the Presentation
14:45-15:00THE PROCESS OF CYANOTYPE PHOTOGRAPHY AND IT’S APPLICATION FOR ARTISTIC PURPOSE
Greta Kalinauskaitė, Domantė Katauskaitė, Emilė Barauskaitė, Svetlana Batura (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences, Arts Academy
Moderators: Rūta Jurgaitytė, student of KUAS, Olesia Les – Daškevičienė, lecturer of KUAS
13:00-13:15EXPRESSING A PERSON'S DISTORTED IDENTITY IN THE AESTHETICS OF UGLINESS WITH THE FASHION BRAND "TOMMAZO"
Kristina Baranova, Violeta Dobrovolskienė, dr. Jovita Dargienė (supervisors)
Kaunas University of Applied Sciences, Arts Academy
13:15-13:30WOODEN DRESS
Ana Viher, Michelle Vrbanić Nežka Piko, Cvetka Hojnik, Dr Martin Klinc (supervisors)
Wood Technology School Maribor, Higher Vocational Collage, Maribor, Slovenia

Abstract of the Presentation
13:30-13:45PROMOTIONAL PHOTO SHOOT COMBINING PHOTOGRAPHY WITH FASHION ILLUSTRATION
Odeta Venslovaitė, Rasa Povilaitienė, dr. Jovita Kuzė (supervisors)
Kaunas University of Applied Sciences, Arts Academy
13:45-14:00VIVA LA FORMA. BAG FROM IDEAS TO REALIZATIONS
Rok Bezjak, Brano Martinović, Julija Čerček.
Cvetka Hojnik, (supervisor), Martin Klinc, Igor Hovnik (Practical Realization)
Wood Technology school Maribor, Higher Vocational College

Abstract of the Presentation
14:00-14:15IMAGE CREATION FOR “COMIC CON” PARTICIPANTS IN THE STYLE OF JAPANESE STREET FASHION
Diana Kvietkauskaitė, Rasa Povilaitienė, dr. Jovita Dargienė (supervisors)
Kaunas University of Applied Sciences, Arts Academy
14:15-14:30KARIUOMENĖS UNIFORMOS ATSPINDŽIAI MŪSŲ SPINTOSE
Giedrė Grinkevičiūtė, dr. Jurgita Domskienė (vadovė)
Kauno Technologijos Universitetas, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

14:30-14:45ĮVAIZDŽIŲ KŪRIMAS REMIANTIS PASAKŲ PERSONAŽAIS, JUOS PRITAIKANT SKIRTINGUOSE FILMŲ ŽANRUOSE
Fausta Ulinskaitė, Violeta Dobrovolskienė, dr. Jovita Kuzė (vadovės)
Kauno Kolegijos Menų akademija

14:45-15:00„REIVO“ SUBKULTŪROS IR MODERNAUS ŠOKIO RAIŠKA ĮVAIZDYJE KLUBINĖS KULTŪROS KOMUNIKACIJOJE
Ema Totoraitytė, Violeta Dobrovolskienė, dr. Jovita Dargienė (vadovės)
Kauno Kolegijos Menų akademija

15:00-15:15FESTIVALIAMS SKIRTŲ FUTURISTINIŲ ĮVAIZDŽIŲ KŪRIMAS PASITELKIANT ŠVIESĄ ATSPINDINČIAS BEI ŠVIEČIANČIAS MEDŽIAGAS
Milda Razulevičiūtė, Rasa Povilaitienė, dr. Jovita Dargienė (vadovės)
Kauno Kolegijos Menų akademija

15:15-15:30ĮVAIZDINĖ MENINĖ FOTOGRAFIJA ATSKLEIDŽIANTI ŠEIMININKO IR JO ŠUNS EMOCINĮ RYŠĮ
Raminta Kuncytė, Rasa Povilaitienė, dr. Jovita Kuzė (vadovės)
Kauno kolegijos Menų akademija
Moderators: Augustinas Jonauskis, student of KUAS, Dr Inga Valentinienė, Head of Arts Academy

13:00-13:15MIESTO GAIVINIMAS DIZAINO OBJEKTAIS
Augustinas Jonauskis, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija
13:15-13:30IŠMANIŲ INFORMACINIŲ PILONŲ DIZAINAS, FUNKCIJA IR REIKŠMINGUMAS KAUNO DAUGIABUČIŲ RAJONUOSE
Alina Fedorinina, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija
13:30-13:45SOVIETMEČIO PALIKIMO FENOMENAS ŠIUOLAIKINIO ŽMOGAUS APLINKOJE
Ieva Sutkaitytė, Svetlana Batura (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

13:45-14:00GAMTOS IR MIESTO SINTEZĖ: INTERJERO DIZAINO OBJEKTAI, SUKURTI PANAUDOJANT GAMTOS ELEMENTUS, MIESTIEČIŲ NAMUOSE
Ieva Labokaitė, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

14:00-14:15GYVENIMO KOKYBĖ IR EKOLOGIJA: TVARUMO PRINCIPŲ TAIKYMAS INTERJERO DIZAINE
Jonė Jakštaitė, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

14:15-14:30MAŽAS IR FUNKCIONALUS: OPTIMALŪS DIZAINO SPRENDIMAI MAŽO PLOTO VONIOS KAMBARIUI
Ema Poškutė, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

14:30-14:45SLIDI GRINDŲ DANGA VIEŠOJO SEKTORIAUS OBJEKTŲ PATALPOSE IR PRIEIGOSE
Deimantė Rūkštelytė, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija
14:45-15:00DIZAINO IR KOMPOZICIJOS YPATUMAI: KLAIDOS, KURIŲ GALIMA IŠVENGTI DEKORUOJANT SIENAS IR LUBAS
Emilija Skurdelytė, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

15:00-15:15VAZONŲ DIZAINAS KULTŪRINIŲ AUGALŲ AUGINIMUI DAUGIABUČIŲ BALKONUOSE
Radvilė Sarapinaitė, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

Moderators: Elvina Gasparyan, student of KUAS, Laura Slavinskaitė, lecturer of KUAS
13:00-13:15KULTŪRINĖS BENDRUOMENINĖS ORGANIZACIJOS „MUILO LABORATORIJA” PREKĖS ŽENKLO IR FIRMINĖS PAKUOTĖS DIZAINAS
Vilma Bagdonavičiūtė, dr. Kristina Budrytė Genevičė, Gerūta Sprindytė (vadovės)
Kauno kolegijos Menų akademija

13:15-13:30PIRMYKŠČIŲ IR ŠIUOLAIKINIŲ ŽMONIŲ SIENINIO MENO RAIDA
Eglė Vaištaraitė, Svetlana Batura (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija
13:30-13:45REKLAMA – ĮRANKIS, TEIGIAMAM VISUOMENĖS POVEIKIUI KURTI
Viktorija Samėnaitė, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

13:45-14:00SOCIALINIUOSE TINKLUOSE KURIAMŲ ĮVAIZDŽIŲ ĮTAKA ASMENŲ NUO 16 IKI 21 METŲ AMŽIAUS POŽIŪRIUI Į SAVE
Agnė Bielinytė – Bieliakaitė, Violeta Dobrovolskienė, dr. Jovita Kuzė (vadovės)
Kauno Kolegijos Menų akademija

14:00-14:15NAUJO DIZAINO SKARDINĖS SU UŽDARYMO FUNKCIJA - ALTERNATYVA PLASTIKINIAMS BUTELIAMS
Elvina Gasparyan, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų Akademija
14:15-14:30TINKAMO ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO PASEKMIŲ INFORMACIJOS PATEIKIMAS SPECIALIOJE REKLAMOJE
Arnas Steponaitis, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija
14:30-14:45DIRBTINIO STOGLANGIO PRITAIKYMAS IR NAUDA BELANGĖSE PATALPOSE
Jonas Ramanauskas, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija
14:45-15:00LAIPTŲ KONSTRUKCIJOS PRITAIKYTOS ASMENIMS, TURINTIEMS JUDĖJIMO FUNKCIJŲ SUTRIKIMŲ
Ernestas Mikalauskas, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

15:00-15:15PATIRIAMŲ PATYČIŲ PROBLEMOS SPRENDIMAS SPECIALIZUOTOMIS VIZUALINĖMIS PRIEMONĖMIS
Gabrielė Mončytė, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija

15:15-15:30NAUJAS LOGOPEDINĖS KNYGELĖS DIZAINAS – NAUJOS GALIMYBĖS LAVINANT KALBĄ
Karolina Pociūtė, dr. Inga Valentinienė (vadovė)
Kauno kolegijos Menų akademija
Moderators: Martynas Čereškevičius, student of KUAS; Violeta Kamantauskienė, lecturer of KUAS
13:00-13:15COVID-19 PANDEMIJOS ĮTAKOS AKCIJŲ RINKOMS VERTINIMAS: S&P 500 AKCIJŲ INDEKSO ANALIZĖ
Skirmantas Stankevičius, Jurgita Stankevičienė (vadovė)
Kauno technologijos universitetas, Ekonomikos ir verslo fakultetas

13:15-13:30DEVELOPMENT AND IMPORTANCE OF VACCINE AND VACCINATION
Angela González Alonso and Paula Cortizo del Hoyo
Violeta Kamantauskienė (supervisor)
Universidad de León, School of Health Sciences

13:30-13:45EVOLUTION OF NURSING HISTORY AND ITS SIGNIFICANCE FOR KAUNO KOLEGIJA FACULTY OF MEDICINE
Gabija Rumiancevaitė, Violeta Kamantauskienė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences, Faculty of Medicine
13:45-14:00POSTPARTUM DEPRESSION
Gabrielė Brajinskaitė, Violeta Kamantauskienė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences, Faculty of Medicine
14:00-14:15SUJOK IN EVERYDAY LIFE
Ieva Ivanauskaitė, Violeta Kamantauskienė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences, Faculty of Medicine
14:15-14:30COMMON POSTURAL PROBLEMS AND CORRECTIVE EXERCISES TO SOLVE THEM
Martynas Čereškevičius, Violeta Kamantauskienė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences, Faculty of Medicine

14:30-14:45FOOD WASTE IN LITHUANIA
Tadas Bliūdžius, Aistė Cimakauskaitė, Karolina Kliknaitė, Jolanta Kunickaitė, Aistė Marciulevičiūtė, Aneta Tolvaišaitė. Rasa Šulcienė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences, Language Center
14:45-15:00CHOKING. FIRST AID ACTIONS
Jūratė Tunc, Violeta Kamantauskienė (supervisor)
Kaunas University of Applied Sciences, Faculty of Medicine